BARSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

Diakóniai szolgálat a szórványvidéken

Barsi Református Egyházmegye – Felvidék

Nehéz diakóniai beszámolót, összegzést írni egy olyan helyzetben, amely egy esztendeje meghatározza minden percünket, bezár lakásainkba, s távol tart egymástól. Szinte minden nap szembesülünk azzal a problémával, hogy oly nagy szükség lenne a munkánkra és főképpen egymásra – s most mégsem lehet, mégsem mehetünk, ha pedig igen, teljesen más formában kell megéljük ezt a szolgálatot, mint ahogyan az elmúlt esztendőkben megszokhattuk. Istennek hála, a járványt megelőzően egyházmegyénkben élénk diakóniai szolgálat folyt – lesz tehát mihez visszatérni a vész elmúltával! Igyekszem a teljesség igénye nélkül felvillantani néhány olyan szolgálati területet, melyben sokan szolgáltunk Isten előtt – s melyeket folytatni is szeretnénk, ahogy lehet!A lévai kórházban rendszeres lelkigondozás zajlott, ugyanígy a lekéri pszichiátrián és a megye egyéb egészségügyi intézményeiben is. A kórházakon túl egyházmegyénk diakóniai elhivatottságú lelkészei ott voltak szinte minden állami és magán-öregotthonban, főképpen heti rendszerességgel, illetve igény szerint, és szükség szerint akár két nyelven is szolgálva erősítették az idős Testvéreket. Kiemelt munka folyt a sárói, a nagysallói, a zselízi, a lévai, az oroszkai otthonokban. Idős testvéreinket gyülekezeteinkben is igyekeztünk felkarolni, szép példa erre a nagyölvedi nappali foglalkoztató, vagy a zselízi gyülekezet karácsony előtti gondoskodása. Középkorúak között végzett szolgálatban kiemelkedett a lekéri pszichiátrián végzett szolgálat, illetve a nagypusztai börtönmisszió, valamint a csatai cigánymisszió. Középkorú gyülekezeti tagjaink nagy számban vettek részt minden esztendőben a Szeretethíd alkalmaiban is. A zselízi Mamikör példamutató gondoskodással hajol le évek óta a gyülekezet szegényeihez és elesettjeihez. Nagysallói asszonytestvéreink a lepramissziót támogatják, kötszerrel is. Ipolysági testvéreink is rendszeresen részt vesznek a szegények támogatásában (pl. szemüvegmisszió, Kárpátalja). Ipolyságon az iratmisszió is megjelenik a diakóniai szolgálatban. Rendszeresen részt vettünk különböző gyűjtésekben is: a Nyilas Misi programban, a Sólyom gyermekei Társulás élelmiszer és játékgyűjtésében, a kárpátaljai szegény és/vagy leprás testvérek támogatásában. Ezek a programok nagyrészt Zselíz központtal valósultak meg, mely gyülekezet szívügyének tekinti a diakónia szolgálatát.Egyházmegyénk gyermekei is sokszor részt vállaltak a segítségben, az adakozásban. Sokan közülük elől járnak a játékgyűjtésben, a Szeretethídban. A cigánygyermekek tanításában, hitre vezetésében és táboroztatásában Csata, Oroszka és Nagyölved jár elől. Sáróban és Bajkán is rendszeresen szerveznek számukra programokat. A börtönviseltek gyermekeit a nagyölvedi lelkipásztor karolja fel, rendszeresen támogatva, táboroztatva is őket. Érdemes még megemlíteni tartósan beteg testvéreink között végzett szolgálatot, melyben csaknem az összeg gyülekezet részt vesz a maga módján.És akkor térjünk most rá a 2020. esztendőre! Akik rendszeres munkát végzünk a diakónia terén, mind szembesültünk azzal, hogy február közepén egyik napról a másikra kezdett leállni egy időre sok szolgálatunk, mivel az egészségügyi intézmények bezártak előttünk. Kórházba, öregotthonokba közel egy éve nem járhatunk, telefonon tudjuk csupán tartani a kapcsolatot ott levő kedves testvéreinkkel: Sok idős testvérünket ragadott már el a járvány, mind gyülekezeti, mind intézményi szinten. Jelenleg a pszichiátrián végzett szolgálat sem működik, mivel a terület lelkészétől is búcsút kellett vennünk. Elhunyt lelkésztestvérünk családjának gyűjtést indított Egyházunk, melyben egyházmegyénk közösségei is részt vállaltak. A börtönmisszió az adott körülményekhez alkalmazkodik, a cigánymisszió Csatán rendszeres. A zselízi református bölcsőde rendszeres egészségügyi támogatásban részesül egy jószívű adakozó testvér által (egészségügyi segítség, tesztelés, maszkok, arcpajzsok formájában). Az elmúlt évben a Szeretethidat is igyekeztünk megvalósítani, időpontváltozással. Számos gyülekezet képviseltette ebben magát, hála Istennek! Az idős testvérek felé sokan szolgálnak hetente igei kiadvánnyal (ebben kiemelkedik Nagykálna, Vámosladány és Pozba). Zselízen egy asszonytestvér maszkokat készített számukra, valamint a Magyarok Kenyere akción keresztül lisztet osztottunk szét Zselíz és Sáró körzetében. Szintén a Magyarok Kenyerén keresztül a nagysallói gyülekezet támogatta a helyi és a komáromi idősek otthonát, Zselíz pedig a sárói öregotthont, az érsekkétyi Suliovit, és a csatai cigánymissziót. A zselízi is a garammikolai gyülekezet a Katolikus Charitas gyűjtésében is részt vesz. Az elmúlt esztendőben több gyülekezet kapcsolódott a komáromi karácsonyi gyűjtéshez, valamint szinten több egyházközség ajándékozta meg helyben a rászoruló testvéreket. A válsághelyzetben leginkább élelmiszeradománnyal segítettünk. Táboraink nagy részben elmaradtak, azonban a cigánymissziós és börtönmissziós táborokat sikerült megtartani. Ma már 2021-et írunk, és a járvány még nem szűnik, ez bizonyára hatással lesz idei munkánkra is. Mégis hálát adunk Istennek, hogy bármilyenek a körülmények, ahogy lehet, szolgálhatunk, akár új területeken is. Hiszünk abban, hogy aki elkezdte bennünk és általunk a jó munkát, el is végzi azt a Krisztus Jézus napjára. Legyen Övé a dicsőség!

Révész Csilla lelkipásztor

Krisztusért és egyházáért – Református presbiterek útmutatója

Ezen címszó alatt leltem rá egy kis füzetecskére régi könyvek közt kutatva. Sajnos sem az írója, sem a kiadója, de még a kiadási év sincs feltüntetve lapjain. Belelapozva, megragadta figyelmemet a tartalma, melyet elsősorban az először megválasztott presbitertestvéreimnek ajánlok. A tenyérnyi füzet egyszerű, világos mondatokban tárja elénk a presbitériumok, presbiterek és a lelkészek szerepét, melyet nem szabad alábecsülni Krisztus egyházának építésében! A teljesség igénye nélkül, az általam fontosnak tartott részeket kiragadva (nem egy esetben gondolataimmal kibővítve) szeretném e fontos tisztséget megvilágítani, valamint a benne szolgálókat megerősíteni.

Krisztus kormányozza és gondozza földi egyházát. Ebből a célból felhasználja az ember szolgálatát és tisztségviselőket rendel egyházába. Erről szól Pál apostol Efézusbeliekhez írt levelében:

„És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére.” (Ef. 4:11-12)

„Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket. Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket! Éljetek egymással békességben!” (1Tessz. 5:12-13)

Már az Ótestamentum is megemlíti a „gyülekezet véneit”, azonban az Újtestamentumban már meghatározott tisztséget jelent ez a szó. Pál apostol a Szentlélek vezetésével véneket állít minden gyülekezet élére, s Tituszt is ugyanerre utasítja minden városban.

„Azért hagytalak Krétán, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked.” (Tit. 1:5)

A presbiteri tisztség tehát nem a reformáció találmánya, hanem a mennybe ment Krisztus ajándéka. Minden presbiternek meggyőződése kell legyen, hogy a gyülekezet révén maga az Úr hívta erre a szolgálatra. A Szentlélek az, aki a gyülekezet jogszerű választása és a presbitérium kinevezése útján állítja a nyáj fölé.

„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel. 20:28)

Presbiternek lenni nem díszállás, hanem szolgálat! Szolgálat Istennek és a gyülekezetnek. Semmiféle hasznot nem húzhat a tisztségéből. A legnagyobb dicsérete az, hogy részt vehet Isten országának építésében. Nem azért presbiter hogy valaki legyen, hanem azért, hogy valamit tegyen! Pál apostol így summázta a presbiterek feladatát:

„Legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.” (1 Pt. 5:2-3)

A gyülekezet tagjai együttesen Krisztus teste.

„Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is.” (1Kor. 12:12)

A gyülekezet tagjai nem egyformák. Egyiknek ilyen adománya (talentuma) van, a másiknak olyan. Különbségek vannak, viszont ettől az Istentől kapott változatos ajándékok birtokában együtt kell szolgálniuk az urat a többi tag javára és üdvösségére.

Fontos hogy a presbiter saját magával is törődjék. Szorgalmasan kell olvasnia a Szentírást, gyakorolnia magát Isten szolgálatában. Ha nem nyújt jó példát a nyájnak, akkor saját munkáját akadályozza. Állandóan meg kell vizsgálnia magát annak tudatában, hogy mit kíván meg tőle ez a tisztség.

A büszkeség csapdáját el kell kerülni! Ezért nem jó frissen megtért embert presbiterré választani. Az ördög mindig azon mesterkedik, hogy a gyülekezet és a presbiterek jó hírnevét befeketítse.

„Nem részeges, nem erőszakos, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár.” (1Tim. 3:3)

A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek.

„Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes.” (2Tim. 2:23-24)

Ugyanúgy fontosak a presbiteri látogatások a hívek otthonaiban. Pál nem csak tanított és prédikált a nyilvánosság előtt, hanem házról-házra is járt.

„Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként.” (Ap. Csel. 20:20)

A presbiternek tehát el kell menni a hívek otthonaiba. Nem azért, hogy rendőr módjára „szemlét tartson”, s azért sem, hogy házi istentiszteletet tartson, hanem inkább egyfajta baráti beszélgetéssel vigye be Krisztust a mindennapi életbe. A nehézségek, a problémák közé, a remény és kétség közé. De ugyanúgy ott kell lenni örömteli alkalomkor is, hálaadásra buzdítani testvéreinket.

Vigasztalni, bátorítani és inteni kell, ahogyan a helyzet megkívánja. A hitehagyottakat figyelmeztetni, s ha kell – szükség esetén – el kell tiltani az Úr asztalától vagy ki kell rekeszteni a gyülekezetből. Az elvilágiasodásnak és a különféle téves tanítású szektáknak ellent kell állni!

A presbiteren keresztül maga Jézus Krisztus gondozza a nyájat. Ily módon Krisztus belép népének mindennapi életébe. Akkor jön el hozzájuk amikor élnek és szenvednek, nevetnek és sírnak, beszélgetnek és énekelnek.

Különösen a „nehéz esetekben” világlik ki, hogy ki az igazi tisztségvielő, azaz kicsoda a valódi szolga! A lelkészlakot s a parókiát sem lehet kihagyni! Ott is Isten gyermekei küszködnek a maguk nehézségeivel. Lényeges az is, hogy hogyan viseli el a presbiter családja- vagy családfő a szüntelen elfoglaltságot!

A presbiter teendője Isten házának szolgájaként az egyház anyagi ügyeinek kezelése is. A szabályok betartása mellett lényeges, hogy az egyházat Krisztus Igéje kell, hogy vezesse és kormányozza.

Továbbá az is a presbiter kötelességeihez tartozik, hogy bárkit megakadályozzon a presbiteri tisztség betöltésében, ha nem törvényes elhívás szerint ölti fel a tisztséget.

Minden presbiternek jó tanácsokkal, hűen kell támogatnia lelkipásztorát szolgálatában. A hit és a lelkipásztori munka tisztaságának megőrzése érdekében semmiféle idegen tanítást nem szabad megengedni, a gyülekezetet pedig minden tekintetben építeni kell!

Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.

„Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik hazugságokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat.” (ApCsel. 20:29-30)

Annak érdekében, hogy a presbiter megvédelmezhesse a gyülekezetet minden hamis tanítástól, ismernie kell az egyház hitvalló iratait: a Heidelbergi Kátét és a Második Helvét Hitvallást.

A tisztségviselők szolgálata nem egyszemélyes ügy. A presbiter a presbitérium tagja. A lelkipásztorok és a presbiterek nem versenytársai, hanem szolgatársai (testvérei) egymásnak az Úr szolgálatában. Az egy vagy több lelkészből valamint a presbiterekből álló testület együtt felelős a gyülekezetért, az Isten házának gondozásáért és a hit tisztaságáért.

A tisztségviselők „rangjuk” tekintetében egyenlők.

„Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok!” (Mt. 23:11)

„Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál.” (Lk. 22:26)

A lelkipásztor nem a presbiter küldönce, de a presbiter sem a lelkipásztor segédje!

A presbiterek a terhek és feladatok egyenlő eloszlásával segítsék egymást. Meg kell állapodni a gyülekezetben végzendő munka tartalmát és módját illetőleg, s ehhez aztán mindenkinek tartani is kell magát. A presbitériumba mindenki jó szívvel működik együtt a többivel, nem húzódozva, morogva. Ha a testület nehéz döntések előtt áll, a presbiternek sem gyávaságból, sem képmutatásból nem szabad távol maradnia.

Gondoskodni kell arról, hogy a lelkipásztornak elegendő ideje és anyagi lehetősége legyen munkája jó végzéséhez. Baráti tanáccsal, útbaigazítással segítsék szolgálatát.

Ahhoz a tisztségviselőhöz, aki alázatos, tisztelettudó az egyház szolgálatában az Ige és a Szentlélek erejével telve egyszer majd Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj, és osztozz urad örömében! (Mt. 25:21)

Összeállította: Mente Róbert, 2021. január, pozbai egyházközségi gondnok, barsi egyházmegyei világi főjegyző

Képtalálatok a következőre: szentírás

Püspöki körlevél

Kedves Szolgatársak!

Mindenekelőtt Istentől gazdagon megáldott új évet kívánok minden kedves lelkipásztornak, beleértve szeretteinket és gyülekezeteinket is.

A járványhelyzetre való tekintettel is szeretném a lelkésztestvéreket tájékoztatni egyházunk vezetőségének munkájáról és a megoldásra váró kérdéskörökről.  Ez a megkeresés elsősorban tájékoztató szándékkal íródott, hogy mindannyian tudjunk közös dolgainkról. A püspöki hírlevelet az egyházi lelkészi vezetés és a lelkészi kar közötti kapcsolattartás eszközeként szeretnénk bevezetni. A püspöki körlevél pedig az egyház elnöksége és a gyülekezetek közötti kapcsolattartás eszközeként ahogy eddig, a továbbiakban is működni fog.

1. A járvány nagyban befolyásolja egyházunk életét. Folyamatosan követjük az állami rendelkezéseket, és egyházunk honlapján igyekszünk minél gyorsabban tájékoztatást adni a járványügyi szabályozásokról. Mindannyiunknak sok kérdése van, hisz meglehetősen akadozik az állami tájékoztatás. Más információs források nem állnak rendelkezésre, csupán azok, melyek minden állampolgárt tájékoztatnak. A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalát január 4-én elektronikus levélben kerestük meg az értelmezési nehézségek egyértelműsítésével kapcsolatban. A kapott információkat azonnal továbbítjuk lelkészeink irányába.

2. Bár a Zsinati Elnökség még nem tudott személyes tanácskozást tartani, de a kommunikációs eszközök segítségével folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Jelenlegi munkánk arra irányul, hogy a járvány idején hogyan tudjuk egyházunkat úgy működtetni, hogy egyházunk törvényeinek megtartása ne sérüljön. Az esperesekkel való egyeztetés után a Zsinati Elnökség mind a gyülekezetek, mind az egyházmegyék működtetésével kapcsolatosan javaslatokat tesz. Célunk annak az áthidalása, hogy közösségeink kényszerhelyzetbe kerüljenek az egyházi törvényeink által előírt határidők miatt.

3. Folytatjuk a honlapunkra felteendő áhítatok és a Pátria rádió által közvetített istentiszteletek felvételeinek készítését. Köszönöm a lelkészek és a felvételt készítők szolgálatát.

4. Folytatjuk a népszámlálási kampányunkat előkészítő munkát. Reménység szerint hamarosan elkészülnek a szórólapok és a videók, melyeket elektronikus úton a közösségi médiában is terjeszteni tudunk. Terveink szerint a Facebookon fizetett hirdetésekben is fogunk kampányt folytatni. A népszámlálási kampány minél hatékonyabb megvalósításában kérjük a lelkipásztorok segítségét és együttműködését a szórólapok terjesztésében, az istentiszteleti hirdetésekben (online vagy hagyományos formában). Ne fáradjunk bele a megosztásokba! Tartsuk mindannyian feladatunknak azt, hogy minél több embert el tudjunk érni!

5. A koronavírus-járvány miatt a Püspöki Hivatal átvétele a korábban tervezett 2021. január 5-ei időpontban nem valósulhat meg. Keressük a megoldását annak, hogy a hivatal átvétele egymás egészségének veszélyeztetés nélkül minél előbb megvalósuljon.

6. Bár hivatalosan döntés még nem született személyi kérdésekről, de a munka az előző választási ciklusban a vezetést segítő munkatársakkal folyik tovább.  Ez mind a rimaszombati, mind a komáromi munkatársakat jelenti. Kérdések és ügyintézés esetén bizalommal forduljanak a munkatársakhoz! Legyünk megértőek, hisz a kijárási tilalom és egyéb szabályozás nehezíti a munkánkat.

Imádkozzunk a betegek gyógyulásáért! Bízzunk Isten gondviselésében, és vigyázzunk egymásra!

Áldást, békességet!

2021. január 5.                                                                        Géresi Róbert püspök

Az általános tisztújítás eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2020. december 9-én tartott ülésén összeszámolta az általános tisztújítás szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az egyetemes egyházi tisztségekre megválasztott jelöltek:

Püspök:
   Géresi Róbert (Abaújszina) – leadott szavazatok: 164, érvényes szavazatok: 164 – megválasztva

Főgondnok:
   Porubán Ferenc (Tornagörgő) – leadott szavazatok: 164, érvényes szavazatok: 164 – megválasztva

Magyar egyetemes lelkészi főjegyző:
   Rákos Loránt (Kövecses) – leadott szavazatok: 138, érvényes szavazatok: 138 – megválasztva

Magyar egyetemes világi főjegyző:
   Kiss Pál (Pozba) – leadott szavazatok: 138, érvényes szavazatok: 138 – megválasztva

Szlovák egyetemes lelkészi főjegyző:
   Ján Semjan (Hernádcsány) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 17 – megválasztva   

Szlovák egyetemes világi főjegyző:
   Gurbaľ Pavol (Felsőcsáj) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 26 – megválasztva

Egyházmegyei tisztségre megválasztott jelöltek egyházmegyék szerint:

Pozsonyi egyházmegye

Esperes:
   Görözdi Miklós (Nemesócsa) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 23 – megválasztva

Egyházmegyei gondnok:
   Molnár Rudolf (Jóka) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 23 – megválasztva

Lelkészi főjegyző:
   Misák Alica (Csilizpatas) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 23 – megválasztva

Világi főjegyző:
   Horváth Andrea (Felsőpatony) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 21 – megválasztva

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   Görözdi Miklós (Nemesócsa) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 22 – megválasztva
   Lévai Attila (Csicsó) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 23 – megválasztva

Zsinati világi rendes képviselő:
   Bucsuházy István (Somorja) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 23 – megválasztva
   Molnár Rudolf (Jóka) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 22 – megválasztva

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Buza Zsolt (Pozsony) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 15 – megválasztva
   Édes Árpád (Alistál)  – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati világi pótképviselő:
   Horváth Andrea (Felsőpatony) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 14 – megválasztva
   Horváth Béla (Alistál) – leadott szavazatok: 23, érvényes szavazatok: 13 – megválasztva

Komáromi egyházmegye

Esperes:
   Szénási Szilárd (Martos) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 26 – megválasztva

Egyházmegyei gondnok:
   Csonthó Csaba (Negyed) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 25 – megválasztva

Lelkészi főjegyző:
   Czinke Zsolt (Bátorkeszi) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 26 – megválasztva

Világi főjegyző:
   Fitos András (Nádszeg) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 17 – megválasztva

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   Dobai Sándor (Dunamocs) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 25 – megválasztva
   Erdélyi Pál (Vágfarkasd) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 20 – megválasztva
   Fazekas László (Komárom) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 18 – megválasztva

Zsinati világi rendes képviselő:
   Baranyay Zsolt (Zsigárd) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 20 – megválasztva
   Baros Róbert (Deáki) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva
   Kecskés Imre (Perbete) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 15 – megválasztva

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Erdélyi Zoltán (Perbete) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 26 – megválasztva
   Csonthó Aranka (Negyed) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 24 – megválasztva

Zsinati világi pótképviselő:
   Pethes István (Kamocsa) – leadott szavazatok: 26, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva

Barsi egyházmegye

Esperes:
   Révész Tibor (Zselíz) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Egyházmegyei gondnok:
   Oros Zoltán (Ipolyság) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Lelkészi főjegyző:
   Dukon András (Pozba) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok. 19 – megválasztva

Világi főjegyző:
   Mente Róbert (Pozba) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   Icso Sándor (Vámosladány) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva
   Révész Tibor (Zselíz) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati világi rendes képviselő:
   Cserba Gabriella (Zselíz) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva
   Oros Zoltán (Ipolyság) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Antala Éva (Nagyölved) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva
   Dukon András (Pozba) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati világi pótképviselő:
   Antal Árpád (Nagyod) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva
   Mente Róbert (Pozba) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Gömöri egyházmegye

Esperes:
   Nagy Ákos Róbert (Runya) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva

Egyházmegyei gondnok:
   Madarász Béla (Lénártfalva) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva

Lelkészi főjegyző:
   Boros István (Bátka) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva

Világi főjegyző:
   Miklós Aladár (Felsőrás) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   Boros István (Bátka) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva
   Nagy Ákos Róbert (Runya) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva
   Nagypál Malvina (Gömörhorka) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok. 16 – megválasztva

Zsinati világi rendes képviselő:
   Madarász Béla (Lénártfalva) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 14 – megválasztva
   Miklós Aladár (Felsőrás) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 14 – megválasztva

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Szőke Zsuzsanna (Harmac) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva
   Kovács Tímár Ildikó (Rimaszombat) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva

Zsinati világi pótképviselő:
   Dávid László (Tornalja) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 14 – megválasztva
   Kovács Ildikó (Zádorháza) – leadott szavazatok: 16, érvényes szavazatok: 9 – megválasztva 

Abaúj-tornai egyházmegye

Esperes:
   Orémus Zoltán (Kassa) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 22 – megválasztva

Egyházmegyei gondnok:
   Szaniszló Sándor (Komaróc) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 22 – megválasztva

Lelkészi főjegyző:
   Varga Zoltán (Szádalmás) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 22 – megválasztva

Világi főjegyző:
   Icso Béla (Barka) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 22 – megválasztva

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   Molnár Árpád (Szepsi) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 21 – megválasztva
   Orémus Zoltán (Kassa) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 22 – megválasztva
   Parti Tibor (Szeszta) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati világi rendes képviselő:
   Demeter Ibos Henrietta (Kuntapolca) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 18 – megválasztva
   Icso Béla (Barka) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 21 – megválasztva
   Szaniszló Sándor (Komaróc) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 14 – megválasztva

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Vargha Balázs (Szádelő) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 22 – megválasztva
   Lucskay András (Nagyszalánc) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 16 – megválasztva

Zsinati világi pótképviselő:
   Komjáty Csaba (Torna) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 21 – megválasztva
   Tímár János (Nagyida) – leadott szavazatok: 22, érvényes szavazatok: 20 – megválasztva

Zempléni egyházmegye

Esperes:
   Kendi Csaba (Bacska) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Egyházmegyei gondnok:
   Asszonyi Árpád (Kisgéres) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Lelkészi főjegyző:
   Blanár Erik (Kisgéres) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Világi főjegyző:
   Szimkó Géza (Királyhelmec) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   Kiss Miklós (Örös) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva
   Molnár István (Királyhelmec) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati világi rendes képviselő:
   Furik Csaba (Kisgéres) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva
   Tóth Géza (Kiskövesd) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Györky Szilvia (Alsómihályi) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva
   Szopó Ferenc (Szentes) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Zsinati világi pótképviselő:
   Fülöp Pál (Perbenyik) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva
   Szimkó Géza (Királyhelmec) – leadott szavazatok: 19, érvényes szavazatok: 19 – megválasztva

Ungi egyházmegye

Esperes:
   Kraus Viktor (Mokcsakerész) – leadott szavazatok: 13, érvényes szavazatok: 13 – megválasztva

Egyházmegyei gondnok:
   Hajdók Vince (Csicser) – leadott szavazatok: 13, érvényes szavazatok: 13 – megválasztva

Lelkészi főjegyző:
   Tirpák István (Bés) – leadott szavazatok: 13, érvényes szavazatok: 13 – megválasztva

Világi főjegyző:
   Sipos István (Iske) – leadott szavazatok: 13, érvényes szavazatok: 10 – megválasztva

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   Molnár Zsolt (Csicser) – leadott szavazatok: 13, érvényes szavazatok: 13 – megválasztva

Zsinati világi rendes képviselő:
   Molnár László (Abara) – leadott szavazatok: 13, érvényes szavazatok: 11 – megválasztva

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Beňadik Adrián (Abara) – leadott szavazatok: 13, érvényes szavazatok: 13 – megválasztva

Zsinati világi pótképviselő:
   Boczán Ferenc (Nagykapos) – leadott szavazatok: 13, érvényes szavazatok: 12 – megválasztva

Nagymihályi egyházmegye

Esperes:
   Dékányová Erika (Bánóc) – leadott szavazatok: 6, érvényes szavazatok: 6 – megválasztva

Egyházmegyei gondnok:
   –

Lelkészi főjegyző:
   Gajdošoci Juraj (Nagymihály) – leadott szavazatok: 6, érvényes szavazatok: 6 – megválasztva

Világi főjegyző:
   Dékány Radoslav (Bánóc) – leadott szavazatok: 6, érvényes szavazatok: 6 – megválasztva

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   Dékányová Erika (Bánóc) – leadott szavazatok: 6, érvényes szavazatok: 6 – megválasztva

Zsinati világi rendes képviselő:
   Dékány Radoslav (Bánóc) – leadott szavazatok: 6, érvényes szavazatok: 5 – megválasztva

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Gajdošoci Juraj (Nagymihály) – leadott szavazatok: 6, érvényes szavazatok: 6 – megválasztva

Zsinati világi pótképviselő:
   Ján Rasky (Petrik) – leadott szavazatok: 6, érvényes szavazatok: 6 – megválasztva

Ondava-hernádi egyházmegye

Esperes:
   Juraj Brecko (Tusa) – leadott szavazatok: 20, érvényes szavazatok: 20 – megválasztva

Egyházmegyei gondnok:
   –

Lelkészi főjegyző:
   –

Világi főjegyző:
   Daniel Szántai (Györke) – leadott szavazatok: 20, érvényes szavazatok: 20 – megválasztva

Zsinati lelkészi rendes képviselő:
   –

Zsinati világi rendes képviselő:
   Irena Bittóová (Hernádzsadány) – leadott szavazatok: 20, érvényes szavazatok: 20 – megválasztva

Zsinati lelkészi pótképviselő:
   Erika Domonkošová (Kassa) – leadott szavazatok: 20, érvényes szavazatok: 20 – megválasztva

Zsinati világi pótképviselő:
   –

A választás elleni jogorvoslati lehetőség:
A választás ellen legkésőbb az eredmény kihirdetését követő 15 napon belül panaszt lehet emelni a 1/2018-as választási törvény 44.§-a és 46.§-a értelmében a Választási Bizottság elnökéhez.
(Közzététel dátuma: 2020. december 9.)

reformata.sk