BARSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

Amikor Isten indítja a szívet…


Az elmúlt két esztendő, de kivált a 2022-es év változásokat hozott népek, nemzetek, az egész világ
életében. Bennünket is, kicsiny gyülekezeteket utolért a változások szele. A változás (finoman szólva)
kevésbé jó dolgokat hozott és hoz magával. Befejeződni látszik a hét bő esztendő időszaka, s elkezdődött
a hét szűk esztendedő – bár ne tartana tovább hét évnél…..!
Az elmúlt időszak lehetőségeket kínált számunkra, hogy hoszzú idő után megújítsuk épületeinket.
Hálás vagyok, hogy Istennek gondja volt ránk, és nem marad más hátra, mint továbbra is bízni a szerető
Isten gondviselésében.
Miközben az év folyamán Ezsdrás, Nehémiás könyvét olvastuk (a Bibliaolvasó kalauz szerint),
sokszor eszembe jutott, hogy a történet ugyan régi, DE mégis új, bizonyos időközönként ismétlődő.
Istennek gondja van ránk! Őt ugyan nem lehet látni, DE munkája kézzelfogható. Olyan mint egy
vendéglőbeli jó szakács, akit soha nem lehet látni, csak főztje finomságát érezni, kivitelezésében
gyönyörködni, melyben benne van a mesternek szaktudása mellett a szíve is…. Isten sokszor úgy
cselekszik, ahogy azt mi elképzelni sem tudjuk. Sokszor megszégyenít kishitűségünk miatt!
Ahogy Ezsdrás idejében arra indította Isten Artahsasztá király szívét, hogy fölékesítse az Úr házát
Jeruzsálemben, vagy ahogy arra indította Nehémiás szívét, hogy felújítsa Jerzsálem várfalát – úgy
indította szívét embernek, embereknek, Magyarország Kormányának, hogy mi az anyaországon kívül élő
magyar reformátusok is fölékesítsük Isten templomait és a parókiákat…. „Áldott az Úr, őseink Istene,
aki arra indította a király szívét, hogy fölékesítse az Úr házát Jeruzsálemben. Kiterjesztette rám a
királynak, tanácsosainak és a király minden hős vezető emberének a szeretetét. Én pedig megerősödtem,
mert Istenemnek, az Úrnak a hatalma volt velem…“ Ezsd 7,27 vallja Ezsdrás és vallom én is,
bizonyságot téve a szerető Isten gondviseléséről.
Istenre bízva a döntést, éltünk a pályázati lehetőségekkel. Voltak pályázataink, melyeket
elfogadtak és támogattak, de voltak olyanok is, amiket elutasítottak. Mindenesetre az elmúlt években
Isten segítségével, Magyarorszság Kormánya támogatásával hatalmas munkákat végeztünk
épületeinken. Olyan munkálatokat sikerült elvégezni, melyekre önerőnkből soha sem lettünk volna
képesek… Olyan munkálatokat sikerült elvégezni, melyek véghezvitelére soha nem mertem (tünk) volna
gondolni…
Miközben írom-e sorokat a 2021-2022-ben elvégzett, Magyarország Kormánya által támogatott
munkálatok elszámolása van folyamatban. Elszámolni sem egyszerű, sok időt-, figyelmet vesz igénybe,
hát még e munkálatok megszervezése és kivitelezése….!
2020-ban pályázatot nyújtottam be a BGA Zrt-hez a reám bízott négy gyülekezet nevében. Egy
pályázat kivételével három gyülekezet pályázata elfogadásban és támogatásban részesült. Igyekszem
röviden beszámolni a 2022-es évben a BGA Zrt támogatásával, Isten segítségével elvégzett
munkálatokról.

SzRKE – Egyházközség Fegyvernek
A Fegyvernek-i Egyházközség a rossz állapotban levő templomtető felújítására 7 000 000,-
forintnak megfelelő euro támogatást kapott (19 393,81 €). A projekt kivitelezését Udvardy Igor
vállalkozó vállalta föl. Ez nem az első pályázati kivitelezése a gyülekezetben. A kivitelezőnek érdemes jó
munkát végeznie, hiszen nem csak szaktudását adja egy-egy munka elvégzéséhez, hanem a nevét is. A
megbízható és jó munkát elvégző kivitelezőket megbecsüljük és nem felejtkezünk el róluk. Ahogy ők is
általunk, úgy mi is jól járunk ő általuk.
A munkálatok kivitelezésére 2022. április 19. és május 19. között került sor Fegyverneken a
református templomon. A kivitelező által elvégzett ács- és bádogos munkálatok és a használt építőanyag
összköltsége 21 593,66 € volt. A templomtető felújításának munkálatai a régi héjazat eltávolításával
kezdődtek el, majd sor került a deszkák cseréjére, a párazáró fólia-, a falcolt bádoglemez szerelésére,
kúplemezek felhelyezésére, az ereszcsatorna-, a hófogók-, az attika-, búvónyílás szerelésére… A
felújított tető, az új csatornák és a hófogók megóvják a templom külső falait és a templom belső
mennyezeti részét a beázásoktól.


SzRKE – Egyházközség Nagypeszek

A Nagypeszek-i Egyházközség a rossz állapotban levő toronysüveg felújítására 5 500 000,-
forintnak megfelelő euró támogatást kapott (15 237,99 €). A projekt kivitelezését Szíkora István
Érsekújvári vállalkozó (bádogos) végezte el. Nem volt könnyű olyan szakembert találni, aki nemcsak
árajánlatot ad, hanem ha kell, el is végzi a szaktudást és bátorságot igénylő nem könnyű feladatot.
Nehézséget okozott olyan céget is találnunk, amelyik bevállalta a torony fölállványozását úgy, ahogy azt a
bádogos kívánta. Végül is sikerült. Egy Besztercebánya-i kivitelező vállalta föl a torony fölállványozását.
A munkálatok 2022. augusztus 1-én kezdődtek el a torony fölállványozásával, majd a munkák
folytatódtak az öreg bádog-, a rossz állapotban lévő faanyag eltávolításával, az eltávolított faanyag
(deszkák) újjal való pótlásával, az új bádoglemez felszerelésével és végül a csillag és a csillagot tartó
bádogoszlop renoválásával és lefestésével. A munkálatok augusztus 26-án fejeződtek be. Az elvégzett
munkálatok és anyag összköltsége az állványozással együtt (össze- és szétszerelés, bérlet) 17 518,05 €.


SzRKE – Egyházközség Nemesoroszi
A Nemesoroszi-i Egyházközség 7 000 000,- forintnak megfelelő euró támogatásban (19 393,81
€) részesült. A pályázati támogatást a célnak megfelelően, a Nemesoroszi-i templom külső
homlokzatának flújítására költötte el. A projekt kivitelezését Monc Gábor Nagyölved-i vállalkozó végezte
el. A vállalkozót és munkáját ismertük, hiszen nem ez az első páylázati projektje, melyet elvállalt és
elvégzett a Bars-i Egyházmegyében. A munkálatok kivitelezésére 2022. július 11. és szeptember 30.
között került sor Nemesorosziban, a református templomon. A kivitelező által elvégzett munkálatok és a
használt építőanyag összköltsége meghaladta a támogatás összegét – 20 040,- € volt.
A templom homlokzata felújításának munkálatai az állványok felállításával kezdődtek el, majd sor
került a külső vakolat- leverésére, eltávolítására, a statikai repedések megerősítésére acél elemekkel,
vakolattartó rabitzháló felhelyezésére, a sarkak megerősítésére, alapvakolat készítésére 6 cm
vastagságban négy rétegben, kapart nemesvakolat fölhelyezésére 2 mm vastagságban, sor került a festési
munkálatok elvégzésére és a pléhezési munkálatokra is (eresz alatt és ablakpárkány pléhezése).
Az újonnan felhelyezett vakolat védi az 1786-ban homokkőből épült, az Egyházmegyében
egyedinek számító szinte eredeti állapotában megmaradt templom falait.
A kislétszámú gyülekezetben soha nem gondoltunk volna arra, hogy ilyen s egyéb felújítási
munkálatokra valaha is sor kerülhet… Szoktam mondani, ahhoz, hogy valamit csináljunk túl szegények
vagyunk, ahhoz pedig, hogy semmit ne csináljunk, gazdagok…. Ma, az elvégzett munkálatok után
pedig ezt a mondatot kibővítem egy fél mondattal – DE Isten kegyelme mindig nagy!

Mind a három gyülekezetben a munkálatok szép rendben, különösebb probléma nélkül a
megegyezés alapján zajlottak le. A mesterek alapos munkát végeztek. A kivitelezőket szívből merem
ajánlani a hasonló munkálatok előtt álló gyülekezeteknek.
A koronavírus járványt és az ukrajnai háborút követő válság következtében, az árak emelkedtek,
ezért a már elvégzett munkálatokra kapott támogatás nem volt elegendő, az összköltség meghaladta a
támogatások nagyságát. Gyülekezeteink ezért önrésszel is hozzájárultak a munkálatok elvégzéséhez, bár
az önrész a költségek csekély része volt csupán.
Az elvégzett munkálatok állagmegóvó munkálatok voltak. A kapott támogatás nélkül,
kislétszámú gyülekezeteink képtelenek lettek volna ezeket a munkákat elvégeztetni, templomaik állagát
megóvni.
Meglátásom szerint a falakat-, a tetőket és tornyokat megújító munkálatoknak a végéhez értünk.
Most már más a feladatunk. Építeni, újítani, erősíteni – már nem a templomokat, hanem a gyülekezeteket
kell. Feladatunk – Isten segítségével – élettel megtölteni a már részben- vagy egészében felújított
templomokat! Az elvégzett munkák nehéz-, erőnket meghaladó munkáknak bizonyultak, DE a ránk váró
feladatok még nehezebbek, nagyobbak! Itt már nem segít a pénz, a jó szándék… egyedül csak az Isten
Lelke, mert ahol a Lélek ott az élet!
Hálásak vagyunk a támogatásokért és mindennemű segítségért! Köszönet az emberé és hála az
Istené! Soli Deo Gloria!

Cs.M.

Gyűjtés a háborús menekültek megsegítésére

Kedves Testvérek!

Mindannyian szembesültünk a szomorú ténnyel, az Ukrajna és Oroszország közötti háborús helyzet kialakulásával. Krisztus tanítása alapján állva elengedhetetlen, hogy ebben a kritikus állapotban kifejezzük az ottani hittestvéreinkkel való együttérzésünket tevékenyen is.

Ezért e nehéz időkben arra kérjük egyházunk közösségét, hogy aki teheti, legyen szíves pénzadományával hozzájárulni a kárpátaljai háborúságot szenvedő hittestvéreink megsegítéséhez.

Pénzadományaikat a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának számlájára legyenek szívesek eljuttatni: SK15 0200 0000 0025 4004 5751

Az átutalásnál a megjegyzésben szíveskedjenek feltüntetni: „KÁRPÁTALJA”.

Háború idején minden segítség felértékelődik, ezért mi is nagyrabecsüléssel szeretnénk megköszönni a jó szándékú felajánlásokat!

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az esetleges háború elől érkező menekülthullám rászorultjainak fogadásával kapcsolatosan a Zsinati Elnökség – az esperesi hivatalokkal egyeztetve – keresi a segítségnyújtás módját, hogy a kellő időben készen állhassunk ekképpen is helytállni.

Ebben a viszontagságos helyzetben fontosnak tartunk minden segítő megmozdulást, ezért arra kérjük az egyházközségeket, hogy amennyiben valahol külön kezdeményezésű gyűjtést szerveznek a kárpátaljai testvérek megsegítésére, legyenek szívesek jelezni azt a Zsinati Irodának (officce@reformata.sk), hogy a gyülekezeti támogatásokat is be tudjuk sorolni egyházunk segítségnyújtásának az egységébe.

Bár a földi szükségletekben való odaállás is nagyon fontos, ugyanakkor emellett ne feledkezzünk el imádságainkban is fordulni Istenhez, hogy hozza el a békesség korszakát és karolja fel a szenvedőket.

Szeretetteljes és háládatos köszöntéssel:

Porubán Ferenc           Géresi Róbert

főgondnok                    püspök

Köszönet és felajánlás

A Bethlen Gábor Alap jóvoltából megítélt támogatás eredményeként a pozbai gyülekezet a közösségi alkalmak megszervezéséhez és megtartásához technikai eszközöket vásárolhatott meg. Ezennel a köszönetünket szeretnénk kifejezni a pályázati irodának ezért a támogatásért. Egyben szeretnénk felajánlani ezeknek az eszközöknek használatát a Barsi Református Egyházmegye egyházközségei számára, egyházmegyei és közösségi alkalmak megtartásához.
A pozbai református egyházközség

Újra tarthatóak a templomi istentiszteletek

Isten kegyelméből – 2021. április 19-től már tarthatóak templomi istentiszteletek. Ennek feltételei a következők:- 15 m2/fő beltérben;- érvényes negatív vírusteszt vagy a két adagos beoltottságról szóló igazolás vagy a víruson való átesésről szóló három hónapon belüli orvosi igazolás;- az előbbi igazolások bármelyike alóli mentességet élveznek a 65 évenfelüliek;- FFP2-es arcmaszk viselése;- belépéskor kézfertőtlenítés. Az igazolások valamelyikének megléte becsületbeli tényként kezelendő,ugyanakkor minden, az istentiszteleten való résztvevőnél szükséges, hogynáluk legyen az igazolás; hogy ha hatósági ellenőrzés jelenne meg, akkoraz bármikor bemutatható legyen. Mindennek ismeretében az egyházközség elnökségének a felelőssége, hogyaz istentiszteleten való részvétel a fentebbi feltételek teljesülésévelvalósuljon meg.

dr. Nagy Béla

2021. március 30 – Nehéz – mint mindig ilyen esetben – a megemlékezés. Sok lelki- és tárgyi emlék idézi a Néhait… Könnyebbít, hogy nem csak egy személy, hanem maradandó, időt és időket formáló élet földi záródásának mementója ez.

Két kép a sok közül:

Az egyiken dr. Nagy Béla a Lévai Református Egyházközség frissen alapított Egyházi Gimnáziumának udvarán életfát ültet a szimbolikusan jövendőbe hittel és reménnyel tekintő ünneplő fiatalokkal, bábáskodó álmodozókkal (és farizeusokkal). Nehezen jutott el eddig, hiszen nehéz volt elhagynia évtizedeken át hűséggel gondozott zselízi katedráját. És ekkor sem hűtlenség vagy becsvágy-vezérelte indulatnak engedve jött el, hanem AZ ÉLET FÁJÁT gondozta, mint mindig-addig is: Rendszer és rendszerek rendezett magyar oktatást megfojtani akaró törekvései ellen a tudás hatalmát hirdetve és mívelve végezte jövőképébe pesszimizmusnak helyet nem adó munkáját. Nem eljött, hanem tovább haladt. Az élet fáját mikor eltávolították nem csak a szimbólum megsemmisítése történt meg, nem csak álmok foszlottak szerte, hanem a farizeizmus győzelmével egy emberi élet elmúlás felé történő kimozdítása is megtörtént néhai igazgatónk vallomása szerint…

A második kép: egy évtizedek óta hivatását gyakorló pedagógus az imádság házában esküvel kötelezi el magát, hogy munkáját törtlenül végzi tovább, de most már Istennek és egyházának is megnevezetten hűséget fogadva alakítja a jövendőt. Ő megmaradt esküje mellett – akik ezt nem látták, azok kényszerítették arra a pályára, mely érlelte benne a gondolatot: a zavartalan és sallangoktól megszabadult, ezen lelkülettel munkálkodók mindenkori és állandó viszontlátásában szabadulhat ki a rákényszerített, de általa soha el nem fogadott helyzetből és állapotból.

Isten Vele, Isten velünk, akik fundátorok és laborátorokként az egy ügy és egy cél érdekében igazolhatóan is fáradtunk.

(piala)