BARSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

Húsvét

2021. 04. 03. | Igehirdetések, előadások | 0 hozzászólás

Kapu (Nagy Tamás, 1999. Balatonboglár; fotó: Németh Gábor Árpád)

Kapu (Nagy Tamás, 1999. Balatonboglár; fotó: Németh Gábor Árpád) Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium  

(részlet)

Föltámadás

Az írások szerint Jézus az eltemettetése utáni harmadik napon visszatért a földre, s itt tartózkodott még negyven napot. Föltámadásával az egyházi évben újabb bőség időszaka köszönt az emberekre (feltéve, ha van mit enniök), ami ötven napig, pünkösdig tart. A húsvétnak mint tavasz-ünnepnek is a föltámadás a fénypontja. A naptári fordulatot nemcsak a „sódar behozatala”, hanem tűzszentelés is jelzi; eddig is láthattuk, minden „negyvenedik” ünnepnapon (karácsonykor, gyertyaszentelőkor, illetve húshagyókor és most, húsvétkor) tűzünnep is járta. Ilyenkor a nép otthonában kioltotta a régi tüzeket, hogy az új, szentelt tűzzel gyújtson új világot. A tűzszenteléshez, akárcsak a farsang temetésekor, most is „halotti” máglya szolgáltatta a lángot. Ez volt az ún. „Júdás-égetés” vagy „Pilátus-égetés” (változata pedig a „Júdás- vagy Pilátusverés”). A nagyhét valamelyik napján a gyerekek nagy dérrel-dúrral a templom elé hordtak mindenféle ócska ládát, hordót, egyebet, s ott darabokra hasogatták őket. E roncsokból rakták aztán a tűzszenteléshez való nagyszombati máglyát. (Harmadnap ide, harmadnap oda, a föltámadást az egyház is már nagyszombat este megünnepli.)

A föltámadás ábrázolása terén a művészek a tridenti zsinatig sokszor figyelmen kívül hagyták a Szentírásban foglaltakat, ahol az is olvasható, hogy a sírhoz zarándokoló szent asszonyok a sírt nyitva találják, és angyali szózatból értesülnek a történtekről. A középkor és a reneszánsz festőit a földre visszatért Jézus személyénél jobban foglalkoztatta annak isteni lényege. Ezért a föltámadást a mennybemenetelhez hasonlóan értelmezték. Krisztust természetfölötti lényként a levegőben lebegve, fényes mandorlával övezetten jelenítik meg a kitárult sír felett, kezében a föltámadás zászlajával, miközben a földön a sír elvakított vagy alvó őrei henteregnek. Az egyház nem vette jó néven a két esemény összevonását, mert az szükségtelenül hangsúlyozta Krisztus napisteni vonásait. A sír száján át egyenesen az égbe emelkedő sugárzó alak inkább megfelelt a tavaszpont kapuján átkelő Nap megtestesülésének, mint a dogma szerint a földre testi valójában visszatért Megváltó ábrázolásának (lásd Matthias Grünewald Isenheimi oltárának szárnyképén). A levegőbe emelkedő sugárzó Krisztus asztrológiailag megfelel a Kos jegyben exaltatióban lévő („emelkedő”) Napnak.

  
Piero della Francesca: Krisztus feltámadása    
Biblia – Mk 16,1–8 – Jézus feltámadása  

1Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus testét. 2A hét első napján, korán reggel, napkeltekor, elmentek a sírbolthoz, 3és erről beszéltek egymás között: „Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?” 4Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. 5És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. 6De az így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. 7De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek.” 8Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket; és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek.

Biblia – Márk. 16,1–8  

Mikor pedig elmult a szombat, Mária Magdaléna, és Mária a Jakab anyja, és Salomé, drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén, megkenjék őt.

És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz menének napfelköltekor.

És mondják vala maguk között: Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról?

És odatekintvén, láták, hogy a kő el van hengerítve; mert felette nagy vala.

És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve; és megfélemlének.

Az pedig monda nékik: Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, a ki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, a hová őt helyezék.

De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok őt, a mint megmondotta néktek.

És nagyhamar kijövén, elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta vala el őket; és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala.

Biblia – ApCsel 10,34–43 – Péter beszéde  

34Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, 35hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. 36Ezt az igét küldte Izráel fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség Ura! 37Ti tudjátok, mi történt, Galileától kezdve egész Júdeában, az után a keresztség után, amelyet János hirdetett: 38a názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. 39Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, 40de Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy megjelenjék, 41de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket Isten előre kiválasztott: minekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. 42És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. 43Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer.

Biblia – 1Kor. 5,6–8  

Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja.

Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.

Azért ne régi kovászszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.

[Úr Krisztus feltámadott…] magyar népdal Úr Krisztus feltámadott,   Reánk malasztja áradott.   Ő szent vére hullása,   Lőn pokolnak romlása,   Úristen megváltotta,   Mindez világot   Szent halálával.   Alá száll a poklokra,   Raboknak váltságára.   Szabadítá híveit,   Régi szentek lelkeit,   Úristen megváltotta,   Mindez világot,   Szent halálával.   [Feltámadott Krisztus ez napra…] magyar népdal Feltámadott Krisztus ez napra,   S nagy számadásra elindula.   Feltámadt Krisztus ez napra.   Feltámadott Krisztus ez napra,   S nagy számadásra elindula.   Feltámadt Krisztus ez napra [Úr Krisztus feltámada…]   (részlet) 1.   Úr Krisztus feltámada, ránk a malasztja árad   Hűs, szent vére hullása, lőn pokloknak romlása   Úr Isten megváltá mind e világot szent halálával.   2.   Alászáll a poklokra raboknak váltságára   Szabadítá híveit, régi szentek lelkeit.   Úr Isten megváltá mind e világot szent halálával.   [Feltámadt Krisztus e napra!]     1.   Feltámadt Krisztus e napra!   Alleluja, hála légyen az Istennek!   2. Hogy minden ember vigadjon!   Alleluja,. hála légyen az Istennek!   3.   Értünk halált, ki szenvedett!   Alleluja hála légyen az Istennek!
Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd  

(részlet)

Húsvét

Most külön-külön is vizsgáljuk meg legjelesebb húsvéti eledeleink mágikus-misztikus képzetkörét.

Az ünnep szinte áldozati jellegű eledele a húsvéti bárány, amelyet húsvétjukon már az ószövetségi zsidók is ettek keserű salátával és kovásztalan kenyérrel, Egyiptomból való menekülésüknek és az ő elsőszülöttjeiknek váltsága emlékezetére. Az Exodus (12, 5–7) írja: a bárány legyen hiba nélkül… És akkor ölje le azt Izrael fiainak egész sokasága estefelé. És vegyenek annak véréből és kenjenek mind a két ajtó mellékére, és felső küszöbére azon házaknak, melyekben azt eszik. És azon éjjel egyék meg a tűznél sült húst és kovásztalan kenyeret, vad salátával. Az Úr ugyanis az egyiptomiak elsőszülöttjeit halállal sújtotta, a zsidókét azonban megkímélte.

Ábrahám áldozatában is Izsák helyett leölt kos szerepel. Engesztelő napjukon a zsidók a pusztába bűnbakot eresztettek.

Minthogy Jézus Krisztus az emberiség váltságára jött a földre, érthető, ha már az újszövetségi szent könyvek is ezen ótestamentomi szimbólumokra, élőképekre támaszkodva, Krisztust Isten bárányának nevezik. Szent Pál szerint: El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, aminthogy kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, Krisztus megöletett (Kor. I. 5, 7).

Katona Lajos: Folklór-kalendárium  

(részlet)

A húsvéti bárány

E húsvéti bárány, a keresztény ősegyház egyik legrégibb, az apostolok korával egyidős szimbóluma, Szent Pál (I. Kor. 5, 7.) egy ótestamentumi vonatkozású hasonlatából került azon metaforák sorába, melyek a megváltás tanát szóval és képpel magyarázzák.

Megvan ugyan e hasonlat Péter apostol első levelének 1. fejezete 19. versében is. Sőt János evangéliumának 1. fejezetében (29. v.) már Keresztelő Szent János is Isten bárányának nevezi Krisztust: de sem az egyik, sem a másik hely nem esik oly súlyosan a latba, mint Pál apostol szavai, akinek levelei kétségtelenül a legrégibbek és a leghitelesebbek az újtestamentomi könyvek között.

Péter és János illető helyei különben is a már közkeletűvé vált beszédszokásból merítettnek tüntetik fel e hasonlatot: holott Pál szavain még megérzik a közvetetlenségnek és az újdonságnak az az üdesége, amely az előzőkkel való szerves kapcsolatban egyúttal elárulja a szerző gondolatmenetének egész természetes láncolatát is. És éppen ez a láncolat világítja meg fölötte tanulságos módon a megváltás tanának vallástörténelmileg oly nevezetes kifejlődését, egyúttal pedig az áldozat fogalmának a legnyersebb ősi képzettől a legátszellemültebb keresztény tanításig való fokozatos felemelkedését.

Balassi Bálint: Adj már csendességet   (részlet) 7   Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak   áldott zárját,   Add meg életemnek, nyomorult fejemnek   letört szárnyát;   8   Repülvén áldjalak, élvén imádjalak   vétek nélkül,   Kit jól gyakorolván, haljak meg nyugodván,   bú s kín nélkül!   Vas István: Húsvéti ének a testről (részlet) Elárvult testének büszke biztonsága   Mosolyogva indult sírba, őszi sárba,   Mosolyát őrzi az újuló kikelet,   Hegyek, habok, hosszú útra hívó szelek.   Tavaszi szél zendül, mintha az az angyal   Szólana belőle vad, tavaszi hanggal,   Aki rég a nőknek – amikor kerestek   S nem lelték fűszerrel kenegetett tested –   Kiáltott. Most nekem zeng, zenél, zúg, zizeg:   „Holtak közt az élőt miért keresitek?”   Pilinszky János: Mielőtt     A jövőről nem sokat tudok,   de a végítéletet magam előtt látom.   Az a nap, az az óra   mezítelenségünk fölmagasztalása lesz.   A sokaságban senki se keresi egymást.   Az Atya, mint egy szálkát   visszaveszi a keresztet,   s az angyalok, a mennyek állatai   fölütik a világ utolsó lapját.   Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk:   nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben   sírásunk mégegyszer fölszabadítja a tengert,   mielőtt asztalhoz ülnénk. Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett   (részlet) Lábadozó régi hitben   egész nap csak ülök itten.   Lelkemet nagy, jó meleg   szent fuvallat lepte meg,   lent az odvas, szürke barlang   mélyén muzsikál a halk hang,   ahogy könnyem lecsepeg.   Az én Uram újra él most,   országútján mendegél most,   áprilisban fürdik és   aranyozza napsütés,   ahol lépked, jobbra-balra   ezer madár fakad dalra   s ring, hullámzik a vetés.     Dsida Jenő: Vidám kínálgatás keresztényi lakomán   (részlet) Vegyetek s egyetek,   drága barátaim,   egyetek jól, ha van mit,   vegyetek s egyetek,   kövérek legyetek,   kössetek tiszta kendőt   a nyakatokba bogra   s kigömbölyült vidám   arccal, szép pirosan   egyétek a levest,   gyúrjátok lefelé   az ízes pecsenyéket,   zsíros falat zamatját   élvezzétek, ropogva   harapjátok a hízott   gyümölcsök drága húsát,   töltsetek bort, a szőlő   sűrü aranylevét   csurrantsátok csobogva   a kristályos pohárba   és igyatok örömmel  
Pilinszky János: Húsvét margójára  

(részlet)

A gyónás szentségében titokzatos módon mindig jelen van ez a drámai pillanat. Semmiféle önelemzés és semmiféle bánat nem pótolhatja ezt az értéket. A lelkiismeret-vizsgálatot és bánatot csakis a gyónás emeli valamiféle hasonlíthatatlan drámai történéssé, konkrét erejű mozzanattá. A gyónással küszöböt lépsz át, mely a bűn rabságából Isten szabadságába vezet. Fellélegzel. Megtetted a nagy lépést. Látszatra alig „történt” valami; „cselekedeted” isteni közegben játszódott le. Csak csöndes ujjongásodon érzed, mennyire valóságos szabadulásod.

De épp ez a titokzatos „cselekvési mozzanat” magyarázza azt, hogy el is lehet szokni tőle. Erő, és újra és újra elhatározás kell minden egyes gyónáshoz, mint minden valódi cselekvéshez. S már a cselekvés „misztikájához” tartozó kérdés volna azt megfejteni, az ember miért hajlamos a restségre akkor is, mikor az rabságot, rosszat, árnyékot jelent számára, s miért rest megtenni a döntő lépést, mikor az a szabadságba, örömre és világosságra vezet?

Szabó Magda: A nyúl  

(részlet)

Családon belül is lelkünk előkészítésével foglalkoztunk, apám bezárt zeneszekrényt, zongorát, ki milyen szórakoztató könyvet olvasott, beszolgáltatta, nekem könyveim mellé papírt, ceruzát, megkezdett írásműveimet is félre kellett tennem, a család szelleme csendet követelt, a nagyhét eseményeinek lélekben való követését, bűnbánatot. Nem körbe vagy előrenéztünk, hanem hátra, saját nem kellemes titkaink, bűneink világába, nem szólhatott a rádió sem. Nagypénteken, a reformátusok hivatalos halottak napján sorra jártuk a temetőket, meglátogattuk az ott pihenő nagyszülőket, aznap teljes böjt volt, s bár az engedélyezett, aszalt szilvából főzött leves a tálalón állt, sose szegte meg senki a megtartóztatás idején, a feltámadás és a beállt ünnep aztán annál diadalmasabb és ragyogóbb volt. Megvallottunk mindent, amivel Istent vagy embertársainkat megharagítottuk, aztán megkaptuk a feloldozást, s az irgalom igéi ragyogásában a húsvét ígéretével a tavaszi napfényben egymásra mosolyogva éltük át az ünnep üzenetét, amely a hitet jelentette: egyszer majd el kell szakadnunk egymástól, nem örök a válás, a feltámadás ténye ránk sugározta a valamikori viszontlátás fényét és az újraegyesülést azokkal, akiket szerettünk.

Pilinszky János: Feltámadás   (részlet) Az első világító „szó” a húsvéti éjféli mise után hangzik el: „Krisztus föltámadott” – mondja a fiatal Nyehljudov szerelmének, Katjának. S a leány: „Valóban föltámadott”. Évszázados szavak a húsvéti gyertyák fényében, de milyen éretlenül hangzanak a fiú szájából! Hogy mennyire éretlenül, azt igazán akkor érezzük, amikor évek múltán a jelenet szóról szóra megismétlődik közöttük, de most már valóban hittel, egész életük, bukásuk és feltámadásuk valóságával. Kányádi Sándor: A húsvéti bárány   (részlet) Adalék Picasso-képekhez Én láttam meg először.   Három lába és két feje volt.   Ilyet még az öregek se láttak-   hallottak addig.   Odagyűltek a szomszédok, az utca, a falu,   még a környékről is jöttek csodájára.   Borzadva néztük, mint nyalja az anya   a szörnyeteget.   Háború volt és húsvét vasárnapja.   – Isten ujja! – zokogott föl egy vénasszony,   vele sírtak mind az asszonyok. Komoran   néztek maguk elé a férfiak. Tanakodtak,   s elzavarták a kisebbeket.     Illyés Gyula: Feltámadás II.     Férgével, savával a szorgos   föld, az anyaföld, a meleg,   lemossa rólam testemet,   leszed rólam mindent mi mocskos.     Kitörölve a szemüreg,   a csigolyák, a bordák sorra.   Mint anyámtól hajdan, topogva   várom ünnepi ingemet.     Mert áldozás lesz! Tegnap gyóntam!   Gábriel csöndít a toronyban   és maga Jézus mond misét!     Fussunk; nehogy egy utcasarkon   egy kósza vétek nyakonkapjon   mielőtt befogad az ég.   Nagy László: Húsvéti legenda   (részlet) Hölgyek, ti búsak, ti csacsi szűzek, feketében!   Gyászotok fölösleges, kár siratni a tüzes Fiút.   Az a rút, az a téli-alma-illatu gúnya   rátok nem illik, vegyetek föl tarka ruhát,   mert szeretőtök föléled, borotvát fog dér-szakállára,   öt ujjára ragyogó boxernek húzza a napot,   kelettől nyugatig s vissza, keresztül-kasul a földön   rablóbandáit a télnek szétveri sugarasan,   Pilinszky János: Harmadnapon   (részlet) És fölzúgnak a hamuszín egek,   hajnalfele a ravensbrücki fák.   És megérzik a fényt a gyökerek.   És szél támad. És fölzeng a világ.   Mert megölhették hitvány zsoldosok,   és megszünhetett dobogni szive –   Harmadnapra legyőzte a halált.   Et resurrexit tertia die.   Szabó Lőrinc: Bíztató a tavaszban   (részlet) Töröld könnyed, gyűrd le fájdalmadat,   te nem azért vagy, hogy odaragadj   ügyhöz, multhoz, amely nem a tiéd,   és dac poshasszon és keserüség.   Kaptál ütleget, kaptál eleget   (légy keresztyén s mondd: érdemelteket,   s könnyűlsz tőle!)… Most ne vélt igazad   emlegesd, s ne a hibát, a zavart   (az benned is volt!): nézd a rétet, a   nagy fényt, a Feltámadást!… Tavasza   jött újra a földednek: nézd, a nép   dolgozik, szépűl város és vidék:   nem árt, hogy eltűnt sok gőg, régi copf,   s jobb lesz a jó, ha te is akarod,   ha igazán…: másét és magadét,   úgy gyógyítod a ma ezer sebét,   ha az csordítja megnyugvó szived,   ami sosem elég, a Szeretet!Feltámadás - Párizs, Franciaország (Fotó: Legeza Dénes István) Feltámadás – Párizs, Franciaország (Fotó: Legeza Dénes István) Reményik Sándor: Feltámadás   (részlet) Aki tudja, mint töré fel   Sírját a dicső;   Aki látja, hogy a földön   Minden újra nő;   Gondoljon feltámadásra,   Mely örök leszen…   Feltámadt az istenember   Győzedelmesen!   Adjatok hálát s virágot,   Tömjént hozzatok.   Hallelujah! hallelujah!   Zengje ajkatok.   Mert feltámadtok ti is még   Valamennyien,   Mint az istenember egykor:   Győzedelmesen.   Jékely Zoltán: Feltámadás   (részlet) Szeretnék, jó halottam, érted is   élni, zokogni s küzdeni, ha kell:   hiányzásod erősít, felemel,   s hömpölyget, mint nagy kereket a víz.   Mint pásztorfiú a keselyűvel,   vad múlásoddal úgy viaskodom,   mert jaj, tudom, minden a porhüvely,   s a Föld a Pokol s a Paradicsom.   Dsida Jenő: Olvadó jégvirág   (részlet) Kicsi galambok kimerészkednek   fehérlő szárnyaikkal   a feslő márciusba s lábuk elé   olvadt patakok csörgedeznek.   Jégvirág, jégvirág, jégvirág,   sok megbámult cigarettafüst…   Jaj, be jó lenne már   egy kis feltámadás!   Csoóri Sándor: Cantata profana   (részlet) Bartók Béla emlékére     Nem mentünk haza ma sem,   nem mentünk haza, fiúk.   Hiába sikálta el anyánk a késeket,   hiába mosta le   a görcsös asztalt.   Átmetszett nyakkal,   vére iszapjában   hiába jajdult föl a lúd.   Nem is üzentünk,   nem is írtunk –   mintha árvíz sodorta volna el kezünket.   Húsvét nem húsvét többé,   a kisöpört ház   nem a mi házunk.         Szabó Lőrinc: Az álmodó halott   (részlet) Óh élet! szent feltámadás!   Föld! Napfény! Mámor s hit zűrzavara!   Dicsértessék a halál, a vidám,   dicsértessék nagypéntek után   husvétom hajnala!   Dicsértessék a föld, s aludjunk!   Én már csak rozsdás roncs vagyok –   de vasak nőnek belőlem, csodák,   fények, s uj, büszke katonák   és szentséges diadalok!          
Szabó Lajos: Húsvéti imádságok  

Élő Jézus Krisztus!

Köszönjük, hogy nem ért véget utad hozzánk, hanem éppen elkezdődött. Köszönjük, hogy ma is bátran szólíthatunk téged Mesternek. Szent küldetésed megismerése hatalmas öröm számunkra. Ebből élünk naponta és ez a mi egyetlen teljes vigasztalásunk. Reménységre és bátorságra ébredt húsvéti néped megújult lélekkel dicsér ma is Téged. Hallgasd meg énekünk!

Élő Jézus Krisztus!

Vedd el tőlünk a sablonos szavakat és adj helyette élettel teli üzenetet szerte az egyházadban. Vádaskodás helyett a másik ember felfedezése, bizalmatlanság helyett az együttműködés, erőtlenség helyén pedig lendületes szolgálat ébredjen ma. Töredezettségünk és szétszakadozottságunk hadd gyógyuljon a húsvéti ünnep örömében. Kiábrándultságunkat és elesettségünket hadd váltsa fel a Te húsvéti lendületed. Mozgass meg minket, hogy mi is mozgatók lehessünk gyülekezetünkben. Formáld át életünket!

Élő Jézus Krisztus!

Tágítsd ki látókörünket, hogy felelősen nézzünk szét környezetünkben. Taníts meg minket éleslátásra és a mélységekre is tekintő, kutató keresésre. Engedd úgy szemlélnünk a múltat ma életünkben, hogy a benned kapott biztos jövő vezessen minket. Szabadíts meg a szorongástól. Emelj ki a rettegések mélyéről. Törölj ki mindent az életünkből, ami szembefordít minket veled. Add nekünk ma az értelmes jövő és a tartalmas holnap biztonságát. Vezesd küldetésünk!

Élő Jézus Krisztus!

Sokan nyújtják felénk kezüket, de nekünk nincs erős és nagy kezünk. Sokan kiáltanak utánunk, de mi csak ritkán fordulunk vissza. Sokan állítanának meg minket az úton, de képtelenek vagyunk a lassításra. Húsvéti erőddel állj mellénk, hogy ne felejtsük el soha közelségedet. Fogd meg a kezünket, és emeld fel a fejünket. Tégy minket olyanná, hogy téged lássanak és érezzenek az emberek ott, ahol mi vallomást teszünk Rólad. Szabadíts meg álruhánktól és hazug külsőnktől, hogy ne ártsunk tovább a te nagy művednek, Adj szolgálatunknak őszinteséget!

Élő Jézus Krisztus!

Fájdalmas tekinteteket látunk magunk körül nap mint nap. Gyásszal, betegséggel, magánnyal és eltört élettel küzdő emberek kérdéseit hozzuk most is eléd. Kontinensek szenvedése, színek és fajok, nemek és korok megkülönböztetése fájó teher rajtunk. Látjuk a pusztítás és ártás nagy erőit, de hisszük, hogy a te isteni gondoskodásod mindent felülmúl. Építsd, Urunk a szeretet és békességet bennünk. Küldj el minket mentő, védő és gyógyító szolgálatra a te erőddel. Taníts minket alázatra, hogy ne élni és alkotni nehéz és sötét napokban is. Taníts minket alázatra, hogy ne önmagunkban bízzunk, hanem akaratodat kutassuk. Adj nekünk új kezdetet életmentő húsvéti győzelmedből.

Élő Jézus Krisztus!

Hallgasd meg énekünk! Formáld át életünket! Vezesd küldetésünk! Adj szolgálatunknak őszinteséget! Adj nekünk új kezdetet életmentő húsvéti győzelmedből!

Élő Jézus Krisztus!

Építs föl minket a romokból húsvéti, élő gyülekezeteddé!

Ámen