BARSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ

Quasi modo geniti

Fehérvasárnap (latinul Dominica in albis, az ünnepi introitus alapján: quasi modo-vasárnap, a magyar néphagyományban: mátkálóvasárnap, komálóvasárnap) húsvét utáni, vagyis húsvét nyolcadát (a fehérhetet) záró vasárnap. Nevét onnan kapta, hogy a nagyszombaton keresztelt katekumenek ezen a napon vehették le a fehér ruhát, amelyet egy héten át viseltek.

A nap neve a keleti katolikus egyházaknál tamásvasárnap, szakrális tartalma a halottakról való megemlékezés, a „halottak húsvétja” volt.

Népszokások, néphagyomány

Amikor a felnőttkeresztség helyett az újszülettek megkeresztelése terjedt el, Magyarországon szokásba jött, hogy ezen a napon választották ki a következő gyermek számára a keresztszülőt (komát), és ezt komatál küldésével fejezték ki, ami lehetett jelképes (pl. piros tojás, gyümölcsök), vagy akár az ünnepi asztalról vett igazi bőségtál is.

A komálás változataként alakult ki egyes vidékeken a mátkálás, ami a fiatal lányok szertartásos barátságkötése volt, amit hímes tojások vagy mátkatál cseréjével pecsételtek meg. Az ajándékot a legtöbb helyen nem személyesen adták át, hanem fehérbe öltözött kisebb lányokkal küldték, akik a kiszemelt mátkához belépve így szóltak: „N. N. tiszteli, ha megmátkálná a tojást!” A szoros kapcsolat legalább férjhezmenetelig tartott, de akár egész életre szólhatott, különösen, ha később keresztkomák (egymás gyermekeinak keresztanyjai) is lettek. A mátkálás után a lányok egymást kegyelmezik, azaz magázták és mátka-, vagy komaasszonynak szólították.

Komatálat kaptam,
Föl is aranyoztam.
Koma küldi komának,
Koma váltsa magának!
(Komázó mondóka Somogyból)
Mátka, mátka, mátkázzunk,
Hónap délre komázzunk.
Ha éljünk, ha haljunk,
Mindig mátkák maradjunk.
(Mátkázó versike Ormánságból)

A fehérvasárnap népies neve a népszokások miatt mátkálóvasárnap, vagy komálóvasárnap. Hahóton a neve mátkavasárnap, az Ormánságban mátkázóvasárnap, a csángóknál mátkaváltó vasárnap.

Némely vidéken szokás volt, hogy a farsang óta férjhez ment lányok fehérvasárnapon menyasszonyi ruhájukban mentek a szentmisére, de koszorú és fátyol nélkül.

Húsvét – Hétfő

Festett tojások – Takácsi, Festett tojások kiállítás (Fotó: Vimola Ágnes)

Bálint Sándor: húsvét

(részlet)

Húsvét másnapja

Húsvéthétfő, egyes vidékeken vízbevetőhétfő, másként húsvét másnapja már a profán emberi örömnek, elsősorban a fiatalságnak ünnepe.

A világias jellegű öntözés, locsolkodás bemutatása voltaképpen kívülesik könyvünk magunkszabta keretein, így csak röviden, egy-két adalékkal utalunk rá. Archaikusabb jellegű tájainkról idézünk, ahol a szilaj szokást még a közösség paraszti formakészsége szabályozta.

Az erdélyi Nyárád mentén a múlt század végén minden valamirevaló székely legény kötelességének tartotta, hogy húsvét napjára virradóra kedvesének kapujára vagy más feltűnő helyre szép fenyőágat tűzzön. Ha a falunak nem volt fenyvese, elmentek érte a negyedik, ötödik határba is. Ha pénzért vagy szép szóért nem kaphatták meg, ellopták. Két-három fenyőágat szépen összekötöttek, és papírszalagokkal, tojásokkal díszítették föl. A legjobb táncosoknak vőfély volt a neve, az ő feladatuk volt húsvéthétfőn a hajnalozás. Minden házba, ahol fenyőágat találtak, bementek a legények, és a lányokat derekasan megöntözték. Azt mondogatták, hogy ez azért történt, hogy a ház virágszála el ne hervadjon.

Egyik háromszéki beköszöntő:

Feltámadt a Jézus, mondják az írások,   Vízöntő hétfűre buzognak források.   Eljöttem hezzátok ifiú létemre,   Hogy harmatot öntsek egy szép növendékre,   Mert ha meg nem öntöm ezen esztendőben,   Nem virágzik szépet nekünk jövendőben.   Virágozzék szépet, ékes virágokat,   Nyerjen az egekben fényes koronákat.

Az öntözés kétségtelenül a tavaszi lustratio egyik erotikus célzatú változata, amelynek eredete még nem egészen tisztázott. Mindenesetre keresztény hagyományok is szövődnek bele, hiszen hajdan a vízbemerítéssel, leöntéssel történő keresztelés húsvét táján volt. Amikor az egyház már az esztendő bármelyik napján keresztelt, az ősi gyakorlatot a nép tartotta fönn, alkalmazván a maga sajátos szemlélete és igényei szerint.

XVII. századi olasz festő: Krisztus feltámadása   A Pannonhalmi Főapátság gyűjteménye (festmény)
Öntöző-versike     Van e háznak rózsabokra,   nyúljék élte sok napokra,   hogy virítson, mint rózsaszál;   megöntözném: ennyiből áll   e kis kertész fáradsága,   piros tojás a váltsága. Húsvét     Jó reggelt, jó reggelt,   kedves liliomszál,   megöntözlek rózsavízzel,   hogy ne hervadozzál.   Kerek erdőn jártam,   piros tojást láttam,   bárány húzta rengő kocsin,   mindjárt ide szálltam.   Nesze hát rózsavíz,   gyöngyöm, gyöngyvirágom,   hol a tojás, piros tojás,   tarisznyámba várom. [Szépen kérem az apját…]     népdal Szépen kérem az apját,   De még szebben az anyját:   Adja elő a lányát,   Hadd locsolom a haját!   Hadd nőjön nagyra,   Mint a csikó farka;   Még annál is nagyobbra,   Mint a Duna hossza.   Szabad-e locsolni?
Bod Péter: Népszokások   (részlet) A katékuménusoknak keresztségekből, akik ezen a napon a vízbe meríttetnek vala, fennmaradott volt a magyaroknál az a szokás, hogy húsvét másodnapján öntözték s vízbe hányták egyik a másikat nevetségesen; a görög vallást tartó oláhoknál megvagyon most is… Megvagyon az a szokás, hogy sok festett tojásokat készítenek, nemcsak az oláhok Erdélyben, hanem Olaszországban, Franciaországban, Helvéciában, Németországban, Muszkaországban s a görögöknél. Némelyek ennek eredetét keresik a zsidóknál, akik keményen főtt tojást tésznek elő húsvétban egyebek között; de ezzel a Jeruzsálem romlását ábrázolják, melyben a keresztyének nem sokat búsultanak. Mások úgy adták elő, mintha a föld újjászületésének vagy termésének volna szimbóluma, kiábrázolója…  Hímes tojások
(fotó: Gottl Egon)
Dömötör Tekla: Naptári ünnepek – népi színjátszás  

(részlet)

Húsvéti tojás – Öntözés – Komatál küldés

A húsvéti tojást hozó nyúl képzete nálunk is csak a legújabb időben a városi kultúrából került falura. Tyúkverést, kakasütést viszont húsvéttal kapcsolatosan is ismerünk. Napjainkban még Apácán dívik húsvétkor az iskolások kakaslövése, régebben általánosabb szokás volt. (Erdélyben feltehetőleg az erdélyi szászok régi szokásanyaga nyomán lett divatos.)

A legéletteljesebb szokások közé tartozik ma is a húsvéthétfői öntözés, sőt napjainkban a városokban is valóságos újjáéledésének lehetünk tanúi. Pár a környező népek jelentős része ismeri (dívik például a lengyeleknél), a szlovákoknál, cseheknél és a különböző germán népeknél öntözés helyett vesszővel való csapulást találunk, hasonló termékenységvarázsló célzattal és hiedelemanyaggal.

Az 1654-ben Farkasdon tartott protestáns generális szinodus is tiltja az öntözködést. Apor Péter a Metamorphosis Transsylvaniae-ben írja: „Éppen nem nagyzották akkor az emberek magokat: urfiak, alávaló fő és nemes emberek húsvét másod napján az az vizben vető hétfűn járták az falut, erősen öntözték egymást, az leányokat hányták az vizben, sőt az alávaló embereknél csak magok házoknál is estve az frajok az leányok házában kádakkal hordották fel a vizet, reggel csak könnyen öltöztek, tudván már az jövendőt. Reggel azért az udvariak csebrekkel, kártyákkal rá mentek az leányokra.” „Jó anyának rosz leánya, a’ Katékuménusoknak keresztségekből a’kik ezek a’ napon a’ vizbe meritetnek vala, fen-maradott volt a’ Magyaroknál az a’ szokás, hogy Husvét másod napján öntözték s vízbe hányták egyik a’ másikat nevetségesen: a’ Görög vallást tartó Oláhoknál meg vagyon most is” – írja Bod Péter.

Dömötör Tekla: A népszokások költészete  

(részlet)

A költői szövegek

A szokások tárgyi anyagának vallásos vagy tréfás magyarázata előfordul:

„Miért piros a húsvéti tojás?

Eléáll egy öreg néni s mondja a következőket:

– Jaj, ugy van az lelkem; tudja, mikor a mi urunkat, Jézust, keresztre feszitették és ott vergődött az ártatlan, oda ment egy asszony, épp kosár tojást vitt és megszánta a szegény Üdvözitőt, letette a kosarat s elkezdett imádkozni. Abban a percben egy csepp vér hullt le a keresztről és rácseppent az egyik tojásra, hogy az piros lett tőle. A szegény asszony oda se ügyelt, csak akkor csodálkozott el, mikor imádságát elvégezve kezébe vette a kosarat és abban – uramfia! – minden tojás piros volt. Ugy ám, lelkem, annak az emlékére festik pirosra a tojást húsvétkor!”

A húsvéti öntözködésről Manga János feljegyzése szerint Pereszlényben és másutt is azt mondják, hogy annak emlékére tartják, mert a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő asszonyokat.

„Hogy miért van a húsvéti locsolkodás? Eztet annak az emlékezetire tarcsák, hogy mikor Jézus Krisztust felfeszitették és feltámadott, hát az asszonyok meg népek összeálltak, gyerekek, emberek, oszt mondták, hogy:

– Te! Feltámadt a Jézus!

Ugy csoportokba vótak. Akkor csak kiszaladt egy udvarral egy zsidó, oszt felvett egy veder vizet, osztán vizet öntött közzéjek, oszt lelocsolta őket, hogy mennyenek széjjel, mit beszélnek, hogy a Jézus feltámadt. – Ennek az emlékire tarcsák a husvéti locsolkodást.”

Supka Géza: Kalandozás a kalendáriumban és más érdekességek  

(részlet)

A futó évek margójára

A húsvéti szokások háromféle gyökere

Kevés olyan ünnepe van az emberiségnek, amelyhez már eleve annyi téves eszme, néphit és népetimológia fűződnék, mint a csakugyan rejtelmekkel teli húsvéthoz. Kezdjük mindjárt a piros tojásokat tojó nyúllal, amelyről kiváló etnológusunk, Solymossy Sándor mutatta ki, hogy egyszerű nyelvi botlásból született meg. A botlást az egyébként annyira pontos németek követték el, amikor a fiatal, kövér madárnak, a Haselhuhnnak a nevét értették félre Haserlnek, nyulacskának, s azóta – minden természettudományos jobb meggyőződésük ellenére – nyúllal tojatják a piros tojást. A másik ilyen nyelvbotlás a bárány körül történt. Ezért már a régi, római keresztények a felelősek, akik a Mithra-kultuszból ismert Agni-Deust (a Tűzistent) értelmezték félre, s nevezték el Agnus Dei-nek (Isten Bárányának), s ezzel egyszerre belekeveredtek egy egészen más, sémi eredetű vallásos szokásba, amelyről majd még szólunk e sorokban. Baj van aztán magával a húsvét idegen nevével is. Németül hol Paschnak, hol Osternnek mondják. A Pasch természetesen a pészach (a zsidó húsvét) elnémetesítése, jóval a nürnbergi törvények keletkezése előtt. Csakhogy ezt a pészachot vagy passzachot minduntalan hol a passióból, hol a pászkából származtatják, holott egyikhez sincs semmi köze. A passzah átmenetet jelent, éspedig kétféle értelemben. Históriai jelentése szerint a zsidók „átmenete” Egyiptusból a Vörös-tengeren át; csillagászati jelentése szerint pedig a Nap átmenete a tavaszi napéjegyenen. S külön tévedések forrása még a germán eredetű Oster szó is. Ez az ősindogermán Ostarának, a tavasz istennőjének a neve, amelyet aztán a keresztény papok átvettek a keresztény húsvét ünnepére. Nem tévesztendő persze össze az Auster szóval, amely osztrigát jelent. Csakhogy mégis összetévesztették a derék térképrajzolók, akik az Austerninselt következetesen Osterinselnek írják, mire a mi kitűnő földrajztudósaink is Húsvét-szigeteknek fordítják az angol Osztriga-szigeteket.

Kemecsi Lajos: Húsvéti tojásgurítás Komárom megyében   Honismeret, 2000. 2. szám

(tanulmány)

Nagy László: Pirosodik Húsvét   (részlet) Alkonyatkor festek   piros tojást, kéket,   borozgatva megköszönünk   égi üdvösséget.   Tél veszíti ingét,   pirosodik Húsvét,   hamarosan hazamegyek,   boldog leszek ismét.   Nagy László: Esti képek   (részlet) Villog már a gyantaszagú   ládákban a sok tojás,   ketrec telik, három falu   csupa jérce-sikoltás.   Suhanc karját kosár húzza,   lányok ölén szárnyasok   rángnak, rácsapnak a blúzra,   pírban a mell fölsajog.   Most verejték esik latba,   piheg tünde mérlegen,   szívükön egy pillanatra   lehorgad a szerelem.   Aztán fölmagasul szépen,   földszag hömpölyög a szélben,   szikráznak a csillagok. Tóth Árpád: Húsvéti versike   (részlet) Hát itt a husvét, alleluja!   És ilyenkor öntözködni szokás,   S az ezüstbokás   Verőfény táncol az emberek szivében,   S a tavaszi veréb dudolász a fákon,   Mint valami kis szárnyas furulya,   S a télikabátot zálogba vágom,   S randevúra hívom az ideálom   – És a többi, satöbbi, satöbbi,   Amit már nem szokás   Senkinek az orrára kötni.   [E húsvét ünnepnek második reggelén…]     népdal E húsvét ünnepnek második reggelén   Tudják azt már magik, mért jöttem ide én.   Hamar hát előmbe, százszorszép leányok,   Piros rózsavizem hadd öntözzem rátok!   Aztán nyugodt szívvel innen távozhatok,   Emlékül néhány szép piros tojást kapok.   Húsvéti öntözőnóta   Utolsó óra, népzenei forrásanyag (hanganyag)
[Én kis kertészlegény vagyok…]     népdal Én kis kertészlegény vagyok:   Virágokat locsolgatok.   Azt hallottam, hogy egy rózsa   El akar hervadni.   Szabad megöntözni?   [Ma jöttem egy tojásért…]     népdal Ma jöttem egy tojásért,   Holnap jövök leányért.   Ha nem adnak tojáskát,   Ülűvigye tyúkocskát! [Kelj fel párnáidról, szép ibolyavirág…]     népdal Kelj fel párnáidról, szép ibolyavirág;   Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!   Megöntözlek szépen az ég harmatával.   Teljék a tarisnya szép, piros tojással!   [Húsvét másodnapján az jutott eszembe…]     népdal Húsvét másodnapján az jutott eszembe:   Csapot, vízipuskát vettem a kezembe.   Elindultam véle hímes tojást szedni.   Adjatok hát, lányok, ha nem sajnáljátok!   Mert ha sajnáljátok, vízipuskám készen:   Ablakidon betartom, nyoszolyádra zúdítom. [Én kicsike vagyok…]     Én kicsike vagyok,   A fogaim nagyok.   Adjanak egy kalácsot,   Hogy harapjak nagyot!   [Ákom-bákom, berkenye…]     népdal Ákom-bákom, berkenye;   Szagos húsvét reggele.   Leöntjük a virágot,   Visszük már a kalácsot.
Supka Géza: Kalandozás a kalendáriumban és más érdekességek  

(részlet)

A futó évek margójára

Adónisz feltámadása

Jó néhány húsvétja már, hogy Móra Ferenc a szegedi temető földje alatt várakozik az örök feltámadásra. Holott számomra és még sokunk számára meg sem halt soha – itt él velünk az írásban, a csöndes mosolygó hangja puha emlékében, életfilozófiájának halk derűjében.

S a magam külön számára meg pláne él, épp húsvét táján, amikor a kirakatokból ragyogva harsan ki a sok hímes piros tojás. Hozzájuk fűződik Mórának, a tudósnak legfontosabb életeredménye: az a hímes tojás, amelyet egy kiszombori őskori sírból ásott ki, s ezzel új utakat vágott az összehasonlító vallástudomány elébe. Ő maga, bár írásban csak kevés szóval számolt be erről a leletéről – egyszer Önigazolás gyanánt címen mesélte el egy alföldi magyarral való vasútközi beszélgetését erről a tojásról –, mégis teljesen tisztában volt annak rendkívüli jelentőségével. Több ízben is hosszan beszélgettünk róla, s ő tudva tudta, bár megírásához már nem futotta az életéből, hogy ezzel a sok ezer esztendős piros tojással, amely hetvenhárom töredékben került ki a föld alól, ősi titkok nyomába jutott. Misztériumok, az élet örökkévalóságában, a feltámadás reménységében való örök emberi bizakodások kapuja elé jutott.

Tudta, meg is írta, hogy ásatásokban gyakori a tyúktojás, főként szegényesebb asszonysírokban. Nálunk, palócföldön buggyan ki sokszor ilyen tojás az eltemetett fiatalasszonyok markában. Nyáry Albert báró annak idején szellemes következtetéssel meg is mondta, hogy nyilván a termékenység szimbóluma ez a tyúktojása női sírokban. Wormsban római kori sírban leltek hímes tojást. Délebbre is akadtak már ilyen tojásleletre: itáliai etruszk sírokban, sőt még Délosz szigetén is.

A kiszombori tojás azonban – amelyről úgy mellesleg mondjuk meg, hogy voltaképpen nem is piros, hanem barnás színű, és szépséges girlandokat karcolt bele az őskori művész – sok ezer évvel előzi meg a keresztény kultúrát, s ezzel a feltámadás hitének oly ősi gyökerei közé világít bele, amikre Móra leletéig gondolni sem mertünk.

[Kerekecske, dombocska…]     Kerekecske, dombocska,   Itt szalad a nyulacska!   Erre megyen, itt megáll,   Itt egy körutat csinál.   Ide búvik, ide be:   Kicsi gyermek keblibe. Tóth Árpád: Húsvéti apoteózis   (részlet) A Nagyerdőn vagyunk! A viztorony mellett. NYUSZIK KARA (üdvözli a felkelő napot).   Mi vagyunk a nyuszikák,     Rajtunk gyönyör uszik át,     Ma fog a húsvét lefolyni,     Ma fogunk, ma fogunk     Piros tojásokat tojni.     Megírta az Én Újságom     Szép húsvéti száma,     Tojunk egy szép piros tojást     Mindenkinek máma.     Mindenki kap egy szép tojást,     Nem vagyunk mi meddők,     Még Prohászka is kap tőlünk     Egyet avagy kettőt.